Sygdom & Undersøgelse

Klik på boksene herunder for at læse om sygdomme, og behandlinger samt vejledninger

Her er nogle praktiske oplysninger til dig som har en kronisk sygdom

Vi tilbyder behandling af flere kroniske sygdomme, for eksempel kronisk hjertesygdom, sukkersyge og lungesygdom efter de nyeste retningslinjer, hvor du som patient følges tæt af specialuddannet personale og lægen i samarbejde.

Vi anbefaler alle patienter som har en kronisk sygdom eller som anvender medicin fast at få foretaget mindst en årlig undersøgelse i lægehuset.

For at højne kvaliteten af den lægelige behandling har vi valgt at hele konsultationstiden skal omhandle denne bestemte kroniske sygdom. Det vil sige, at andre helbredsproblemer må drøftes ved en anden konsultation.

Vi anbefaler, at du først bestiller tid til en forundersøgelse hos vores hjælpepersonale, hvor der eventuelt tages forprøver.  
Herefter bedes du bestille tid hos lægen til opfølgning og svar på prøverne, gerne nogle dage efter.

Spørgsmål

Forud for samtalen med lægen kan det være en fordel at have gjort sig klart, om du har spørgsmål til behandlingen. Skriv dem gerne ned og medbring spørgsmålene til samtalen. 
Tænk over om du føler dig velbehandlet, om du føler at du kender nok til din sygdom eller tilstand, om du husker at tage medicinen godt nok, om du har ubehagelige bivirkninger til behandlingen. Har du smerter, hvor ofte har du dem, hvordan sover du om natten, hvad kan du i dagligdagen, og hvad kan du ikke? 
 
Tænk også gerne over, hvad din andel i behandlingen består i. Følger du de lægelige råd? Får du motioneret godt? Følger du de givne kostråd med videre. 

Vi ser frem til at se dig i klinikken

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom eller sygdom, som er opstået før afrejsen, dækkes kun, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Denne vurdering foretages af rejsesygesikringen. Det er derfor ikke dit eget eller din læges skøn, der er afgørende.

Hvis du er kronisk eller alvorlig syg, bør du derfor i god tid inden afrejsen undersøge, om lægeregninger, sygehusophold m.v. dækkes, hvis du får behov for behandling under rejsen.

SOS International kan i nogle tilfælde give et bindende forhåndstilsagn om dækning, hvilket betyder, at du også er dækket af rejsesygesikringen for den specifikke sygdom, som forhåndstilsagnet vedrører. 

Klik her for at læse mere om Medicinsk forhåndsvurdering 

Forsikringsselskabet kan vælge at kræve journalkopi udleveret for en given tidsramme. Efter aftale med lægen kan du få udleveret en sådan kopi. Bemærk at Midtbyens Lægehus tager et gebyr for denne service på 20.- kr pr udleveret A4 side, dog maksimalt 200 kr ialt. 

Nye regler fra 1. august 2014 

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring i EU. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Vær opmærksom på det blå sygesikringskort, der gælder fra august 2014. Tryk her, hvis du vil læse mere om det. 

Medicin på rejsen og pillepas 

Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe et pillepas eller en medicinattest. 
Medicinattesten udstedes hos egen læge. Prisen afhænger af tidsforbruget. Spørg i sekretariatet for prisoverslag. 
Pillepasset udstedes af apoteket. 

Nedenstående er hentet fra Udenrigsministeriets hjemmeside:  

Pillepas 
Hvis du rejser i et af landene i Schengen-området og medbringer medicin, der indeholder euforiserende stoffer eller stoffer, der påvirker centralnervesystemet, skal du medbringe et pillepas. Passet dokumenterer, at medicinen er til eget brug som led i en medicinsk behandling. 
Landene i Schengen-området (engelsk)

Spørg på apoteket 
Pillepasset udstedes på apoteket, som også kan vejlede om, hvilke typer medicin der kræver pillepas. Du kan også bestille et pillepas over internettet på borger.dk Hvis du ønsker et pillepas, skal du have en recept fra lægen – også selvom det drejer sig om medicin, der normalt ikke kræver recept.  
Gyldigheden for pillepasset er højst 30 dage. Skal du være væk længere end 30 dage, skal du kontakte nærmeste ambassade for det land, du rejser til, for at få oplyst, hvordan du skal forholde dig.

Medicinattest fra egen læge 
Der gælder andre regler for rejser med medicin til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre, hvilke krav der er gældende. 
Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog de accepterer.  

Medicinattesten kan findes her 

Legalisering 
Lægens attest skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Hvis du skal have attesten oversat, skal du benytte en statsautoriseret tolk. Herefter skal Udenrigsministeriet så legalisere oversættelsen. Der opkræves gebyr for legaliseringer. 
Visse lande vil desuden kræve, at deres egen ambassade i Danmark har legaliseret din attest og en eventuel oversættelse. Dette skal ske efter, at Udenrigsministeriet har legaliseret dokumentet. Det gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention.

Euforiserende stoffer 
Nogle lande har meget strenge regler om besiddelse af narkotika. Derfor er det vigtigt, at have et pillepas eller en medicinattest, hvis du medbringer medicin, der indeholder euforiserende stoffer. 
Der findes ikke en fælles liste for alle lande over, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer det kan være relevant at medbringe attest for. Men det kan for eksempel være sovemedicin eller stærke smertestillende midler, der indeholder morfin og beroligende midler. 
På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvilke euforiserende stoffer, der er optaget i FN’s narkotikakonventioner. Desuden vil apoteket og din læge være i stand til at vejlede dig.

Medicin med posten 
Under ophold i udlandet bør man ikke sende medicin med posten uden først at have undersøgt grundigt, hvilke regler der gælder i afsenderland og modtagerland.

Medicin med til Danmark 
Henvendelser til repræsentationen omkring privates indførsel af medicin til Danmark kan henvises til Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Dette gælder for både udenlandske og danske statsborgere. 
Det er muligt at lave både skriftlige og mundtlige forespørgsler til Lægemiddelstyrelsen vedrørende privates indførsel af medicin til Danmark : 
Mail: dkma@dkma.dk 
Telefon: +45 4488 9393 
www.dkma.dk 

Læs mere om reglerne herhttp://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/ 

Smerte generelt, akut og kronisk 

Anvender du fast smertestillende medicin, så anbefaler vi at du mindst een gang årligt har en konsultation med een af vores læger omkring smertebehandlingen. 

Bemærk at der gælder særlige regler for anvendelse af stærk smertestillende medicin og bilkørsel. Snak med din læge herom.

Hvad er Smerter? (fra: min.medicin.dk, tilpasset) 

Smerte er en normal sanseoplevelse, der opstår, når en ydre eller indre påvirkning (skade eller sygdom) truer med eller beskadiger en del af kroppen. 
Man kan ikke måle smerter direkte, da oplevelsen af smerter er noget personligt. Din beskrivelse af smerterne kan hjælpe lægen til at finde årsagen og dermed mulighederne for behandling.   
Lægen vil være interesseret i at vide, hvor smerterne sidder, hvordan de føles (dunkende, pressende, stikkende, svidende, brændende, jagende), og hvad der forværrer eller lindrer dem. Din oplevelse af smerte kan blive påvirket af mange faktorer, som fx » angst, » depression, “stress” og usikkerhed.  

Akutte smerter 

Akutte smerter opstår ved skade eller sygdom, fx i hud, knogler, muskler, sener eller indre organer. Disse smerter forsvinder, når skaden er helet eller sygdommen er behandlet. De kan vare fra et par dage til flere uger. 
Akutte smerter er et hensigtsmæssigt faresignal, som har til formål at beskytte dig mod yderligere skade. Akut smerte er derfor normalt et symptom på en bagvedliggende sygdom, som kan kræve nærmere udredning. 

Længerevarende smerter 

Længerevarende smerter, fx efter operationer, er derimod uhensigtsmæssige, fordi de fysiske og psykiske ændringer, som smerterne kan medføre, fx forsinker helingen af såret, og dermed hvor hurtigt du kommer ud af sengen igen. Smerterne kan altså i sig selv medføre komplikationer.  
Kroniske smerter er smerter, som har varet længere end 3-6 måneder. Disse ses typisk ved vævsskade i bevægeapparatet, fx slidgigt eller efter operation i ryg, knæ eller skulder. Et særligt problem kan være smerter ved nerveskade. Det ser man fx efter amputation (fantomsmerter), som opstår fra uger til måneder efter, at nerveskaden er sket, også selvom skaden er helet op. 
Smerter hos patienter med kræft er ofte en blanding af akutte og kroniske smerter og kan skyldes selve kræftsygdommen eller behandlingen.  

Symptomer  

Akutte smerterer et faresignal, især pludselige, voldsomme smerter. Det gælder fx brystsmerter ved en » blodprop i hjertet eller lænde-lyskesmerter ved » nyrestensanfald. Ved stærke smerter kan du få hjertebanken, hurtig puls, blive bleg, svedende og bange. Du bør kontakte din læge, lægevagten, skadestue eller ringe 1813 (Region Hovedstaden). Hvis du pludselig får voldsomme smerter, kan du evt. ringe 112. 

Kroniske smerter

Disse medfører ofte, at du også begynder at spekulere, evt. får du » søvnforstyrrelser, hukommelsesproblemer, føler vrede, bliver deprimeret, får angstanfald, katastrofetanker, mister livsglæden og føler dig hjælpeløs. 

Hvilke faktorer påvirker vores følelse af smerte?

Smerteoplevelsen afhænger ikke kun af den smerteudløsende årsag, men også af egenskaber ved personen, der opfatter smerten. På denne måde bliver smerteoplevelsen et resultat af det, der udløser smerten, psykiske og sociale faktorer, tidligere erfaringer og eksistentielle faktorer. 
Kroppen har egne hæmningsmekanismer, som bruges til at dæmpe indkommende smerteimpulser. Andre systemer forstærker smerten i visse situationer. Alle disse systemer er påvirkelige af psykiske, sociale og eksistentielle faktorer. Da smerteoplevelsen er så sammensat, er det ikke overraskende, at den varierer meget fra person til person, og hos samme person er afhængig af tid, sted og situation.

Faktorer som hæver smertetærsklen (dvs lindrer) 

 • Medfølelse 
 • Hvile? 
 • Søvn? 
 • Symptomlindring 
 • Familiens nærhed 
 • Fysioterapi 
 • Tillid? 
 • Tryghed? 
 • Forståelse 
 • Medansvar 
 • Håb? 
 • Opmuntring 
 • Oplysning 
 • Meningsfuld beskæftigelse 

Faktorer som sænker smertetærsklen (dvs forværrer) 

 • Angst? 
 • Bekymring 
 • Usikkerhed 
 • Sorg? 
 • Ensomhed 
 • Isolation? 
 • Træthed? 
 • Depression 
 • Vrede? 
 • Magtesløshed? 
 • Dårlige erfaringer 
 • Forstoppelse? 
 • Kvalme? 
 • Opkastninger? 
 • Dyspnoe – åndenød? 
 • Immobilisation 

Psykologisk smertebehandling 

 • accept, Coping – dvs. lære at leve sammen med smerten 
 • arbejde med ændringer i dagligdagen 
 • Pacing (arbejde med aktivitetsniveau) få balance mellem aktivitet og hvile 
 • Mindfullness meditation 

Hvordan forløber sygdommen? 

Akutte smerter aftager og forsvinder efter helingen af det ødelagte væv.   
   
Kroniske smerter er smerter, som varer mere end 3-6 måneder efter helingen af det ødelagte væv. De kan være langvarige og i værste fald også livsvarige. 

Hvem får sygdommen? 

Alle kan føle smerte. Vi fødes med et velfungerende smertesystem, og selv for tidligt fødte børn kan føle smerte og reagere på det. Smertesystemet er et vigtigt beskyttelsessystem i de første barneår, så vi kan lære at undgå skader. 
Smerter er det symptom, som oftest fører til konsultation hos den praktiserende læge, og omkring 50% af konsultationerne her drejer sig om smerter.  

Hvad er årsagen til smerter? 

Lægen forsøger altid at finde årsagen til smerten, og hvis det er muligt behandle den underliggende sygdom, der er skyld i, at du har ondt. For mange kroniske smertetilstande er der oftest ingen mulighed for behandling af de udløsende faktorer, hvorfor der her vil blive tale om symptomlindring bl.a. med smertestillende lægemidler. 

Undersøgelser 

Din beskrivelse af smerterne, hvor de er, og hvordan de tidsmæssigt har udviklet sig, er en stor hjælp. Lægen bruger disse oplysninger i forbindelse med at stille en diagnose og eventuelt sætte ind med flere undersøgelser, fx  » blodprøver,  » røntgenbilleder og  » scanninger. 

Specielle forhold hos børn 

Det kan være svært at finde ud af, om små børn har smerter, fordi de ikke kan beskrive smerten eller fortælle, hvor det gør ondt. Men børn kan føle lige så megen smerte som voksne. 
Børn har også ofte svært ved at lokalisere smerte, fx kan symptomer ved mellemørebetændelse vise sig som mavesmerter. Smerter hos børn viser sig som regel ved, at de græder, klynker, har nedsat spise- og drikkelyst og kaster op. Ved mere alvorlige tilstande kan barnet ligge helt stille og evt. med benene trukket op under sig. 
Hovedmidlet til at behandle smerter hos børn er » paracetamol. Til børn med stærke smerter, bruger lægen en kombineret behandling efter de samme retningslinjer som for voksne.  

Behandling 

Ud over smertestillende medicin (analgetika) findes der en lang række andre former for behandling, som kan være smertelindrende:  

Fysioterapi 
Afspænding 
Aktive nakke- og skulderøvelser ved fx spændingshovedpine 
Akupunktur ved muskelspændinger og rygsmerter 
Manipulationsbehandling (kiropraktorbehandling) ved rygsmerter 
Blokader med lokalbedøvende middel 
Elektrisk stimulation af nerverne gennem huden ved smerter, der skyldes nerveskader (Transkutan Elektrisk NerveStimulation, TENS). 

Desuden kan du få hævet din smertetærskel ved at blive behandlet mod » angsttilstande og » depression og ved at få psykologisk støtte. 

Lette til moderate smerter, fx » hovedpine (spændingshovedpine), » gigt, muskelsmerter og » menstruationssmerter, kan behandles med » svage smertestillende midler. Her anbefales primært » paracetamol, som har færrest bivirkninger. Ved behandling af stærkere smerter kan lægen supplere med et gigtmiddel af NSAID-typen eller med de milde morfinlignende stoffer, fx » codein eller » tramadol. 
 
Gigtmidler af » NSAID-typen er lægen tilbageholdende med at give, specielt til længere tids behandling, da du risikerer at få forskellige bivirkninger, fx » mavesår eller maveblødning.  

Har du stærke smerter, kan det være nødvendigt at supplere behandlingen med » stærkere virkende smertestillende midler som morfin eller andre morfinlignende midler. Eksempler på, hvor du har gavn af denne kombinerede behandling, er efter større operationer og ved kræftsygdomme. Har du kroniske smerter af anden årsag end kræftsygdom, er morfin og morfinlignende midler sjældent egnede til langtidsbehandling.  

Rygestop

Rygestopkursus for borgere i Horsens Kommune.  

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/horsens/rygning/rygestopkurser/ 

Alkoholbehandling og stofmisbrug

I Horsens Kommune findes der mulighed for rådgivning og behandling i forbindelse med afhængighed af alkohol og stofmisbrug, se nedenstående.  

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/horsens/alkohol/alkoholafhaengighed/ 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/horsens/alkohol/alkoholbehandling/ 

Lægelige behandling af stofmisbrug:  

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/horsens/misbrug/laegelig-behandling-af-stofmisbrug/ 

Sundhedsklinik for socialt udsatte: Formålet er at råde og vejlede målgruppen indenfor det sundhedsfaglige, at være brobyggende i forhold til almen praksis.  

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/horsens/alkohol/sundhedsklinikken/ 

Støtte-kontaktperson Teamet: opsøgende i forhold til socialt udsatte. 

Kostvejledning

Har du et BMI på mindst 30  og ønsker du kostvejledning? Så har Horsens kommune et tilbud: 

Du har nu mulighed for at få din egen personlige diætist i et år via LIVA app. 
Du møder diætisten til en introsamtale. Her aftaler I, hvad der skal arbejdes med, og der fastlægges en række realistiske målsætninger for dit forløb og vægttab. 

Din personlige diætist følger nu din udvikling via Liva app’en og rådgiver dig digitalt, både via video og tekst. 
Det er gratis at deltage. 

https://horsens.dk/Sundhed/Sundhedsfremme/Sundhedstilbud#Sundhedsklinikken|Harmonikaelement|Formaal|Hvor|Tilmelding 

Læs mere om LIVA og tilmelding her 

Overvægtsklinikken: et familieorienteret behandlingstilbud til Børn og Unge, der er overvægtige.  

Den hyppigste årsag til svimmelhed, specielt hvis stillingsbetinget svimmelhed, er øresten. Du kan med fordel forsøge følgende øvelser som du finder HER

https://www.krop-fysik.dk/oevelser-mod-svimmelhed/

Har du forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjertesvigt, tidligere blodprop i hjerne eller hjerte eller atrieflimmer anbefaler vi som hovedregel kontrol 2 gange om året. Du skal selv bestille tid til kontrol. 

Årskontrol

Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der tages blodprøver, elektrokardiogram, blodtryk og registreres nogle oplysninger om dig og din sygdom. Ved forundersøgelsen undersøges også en urinprøve mhp nyrefunktionen. Nogle dage senere vil du komme til en lægesamtale.  

Mellemkontrol

Ved årskontrollen planlægges antallet af mellemliggende kontroller det kommende år afhængigt af sværhedsgraden. I de fleste tilfælde foretages blodtrykskontrol og evt. blodprøver hos sygeplejersken mindst en gang i løbet af året. 

Link til skema til hjemmeblodtryksmålinger Skema_hjemmeblodtryksmaaling.pdf 

LÆS MERE HER

Læs mere her om åreforkalkning

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerte-og-blodkar/om-hjerte-og-blodaarer/aareforkalkning/ 

Kostråd ved forhøjet kolesteroltal

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerte-og-blodkar/sygdomme/kostraad/kostraad-ved-forhoejet-kolesterolniveau/ 

Har du type 2 sukkersyge, anbefaler vi som hovedregel kontrol 2-4 gange om året. Lægen afgør i samråd med dig, hvor mange kontroller du bør komme til. Antallet af kontroller vil afhænge af, hvor velbehandlet du er. Du skal selv bestille tid til kontrol.  

Kontrollerne er enten ved vores diabetessygeplejeske eller ved lægen alt efter hvor kompliceret tilstanden er.  

For nogle patienter med type 2 sukkersyge kan det være nødvendigt i en periode at blive fulgt på sygehuset, ligesom de fleste med type 1 sukkersyge følges på sygehuset. Patienter der bliver fulgt på sygehuset indkaldes til kontrol der, og sygehuslægen er ansvarlig for recepter på patientens sukkersygemedicin. 

Har du sukkersyge anbefales du ligeledes regelmæssig kontrol hos en øjenlæge. Her er det øjenlægen, der afgørhyppigheden af kontroller. Du skal også selv bestille tid ved øjenlægen. 

Når du har sukkersyge bør du også få dine fødder undersøgt minimum én gang om året hos en statsautoriseretfodterapeut. Din læge kan sende en henvisning, således at du opnår tilskud på 50 %. 

Årskontrol

Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der tages blodprøver, hjertekardiogram, blodtryk, afleveres en urinprøve og registreres nogle oplysninger om dig og din sygdom. 
 
Du får tid til årskontrol hos lægen nogle dage senere. 
 
Ved årskontrollen vurderer lægen ud over dit langtidsblodsukker (sladrehanken), også dit blodtryk, kolesterol, nyrefunktion og hjertekardiogram. Alle disse parametre er vigtige, da sukkersyge medfører forkalkning af både de små blodkar fx i øjet og i de store kar fx hjertekarene. 
 
Ved årskontrollen laves recepter på din faste medicin til et års forbrug.

Mellemkontrol

Ved årskontrollen planlægges antallet af mellemliggende kontroller det kommende år. I de fleste tilfælde foretages kontrol af langtidsblodsukkeret og blodtryk hos sygeplejersken mindst en gang i løbet af året.  

Læs mere her om type 1 sukkersyge 
Læs mere her om type 2 sukkersyge 
Link til skema til hjemmeblodtryksmålinger 
Læs mere her om forhøjet blodtryk 
Læs mere her om åreforkalkning 
Kostråd ved forhøjet kolesteroltal 
Læs mere her om hjælpemidler og tilskud 
Link til blodsukker-døgnprofilmålinger 

På siden “Kvindekrop” finder du information om kvindesygdomme og tilstande. Herunder hører bl.a. information om ufrivillig vandladning, nedsynkning af underliv og information til gravide.

Siden er inddelt i 4 overemner: 

 • Kvinde – Kend dit underliv
 • Fødestillinger – Et aktivt valg
 • Efterfødsel – Tjek på kroppen
 • Knibeøvelser – Træn din bækkenbund

Du finder siden ved at klikke på linket her: https://kvindekrop.dk/ 

Underlivssmerter kan skyldes mange forskellige tilstande. Derfor finder du herunder links til filer der relaterer sig til årsagsforklaring og lindring af underlivssmerter

/Files/Smerter i underlivet.pdf 

/Files/Stræk smerterne væk.pdf 

/Files/Afspænd bækkenbunden.pdf 

Har du astma, KOL, anden kronisk lungelidelse eller er du ryger, anbefaler vi regelmæssig kontrol 
af din lungefunktion.

Vi anbefaler at alle får foretaget kontrol 1 gang årligt, hyppigere hvis sygdommen ikke er stabil og 
velbehandlet.

Du skal selv bestille tider til undersøgelsen (1 tid til forundersøgelsen ved personalet og 1 tid nogle 
dage senere til svar, opfølgning og evt medicinændring hos lægen).

Forundersøgelse af lungefunktion

Forundersøgelsen foretages af personalet. Du vil få foretaget en 
lungefunktionsundersøgelse, samt evt. andre undersøgelser afhængig af sygdommens karakter. 
Får du medicin for din lungelidelse beder vi dig medbringe medicinen.

Kontrol og svar på lungefunktionsundersøgelse

Nogle dage efter forundersøgelsen vil vi have resultaterne klar, og du vil i 
lægekonsultationen få svar på undersøgelserne og fulgt op på behandlingen.

Læs mere om lungesygdomme

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/ 

Rygestop

Der tilbydes gratis rygestopkursus via Horsens kommune. Læs mere ved at klikke på linket herunder:
https://horsens.dk/Sundhed/Sundhedsfremme/Rygestop 

Mere normalt, end de fleste tror

Psykisk sygdom er langt hyppigere, end mange tror. Omkring 200.000 danskere lider af depression, omkring 200.000 af angst og omkring 300.000 af misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca. 40.000, der er ramt af svære psykoser, og 50.000 af demens.

Du kan læse mere om psykiske sygdomme ved at klikke på linket HER

Stress

Læs mere om stress i Sundhedsstyrelsens brochure HER

Behandlingen af psykiske sygdomme kan omfatte samtalebehandling, evt. kombineret med medicin. Nogle gange foregår det hos psykiater, nogle gange hos os, eller i et samarbejde. 

Samtaleterapi hos Lægerne På Toppen

I henhold til vores overenskomst med det offentlige, kan vi i udvalgte tilfælde tilbyde et forløb med op til 7 samtaler à 30 minutter inkl. tid til journalskrivning. 

Henvisning til psykolog

Visse patientgrupper kan få tilskud til behandling hos psykolog. Se mere under Henvisninger“. 

Medicinsk behandling

I alle tilfælde af medicinsk behandling gælder, at behandling løbende skal tages op til overvejelse. For visse typer medicin er det desuden vigtigt at lave regelmæssige undersøgelser af fx. blodtryk, elektrokardiogram eller blodprøver for at undgå bivirkninger. Hvor ofte, det er nødvendigt at komme, aftales individuelt med din læge, men vi anbefaler alle, der får medicin for psykiske lidelser at komme til kontrol minimum en gang om året. 

Vigtigt om receptfornyelse

Medicin mod psykiske lægemidler kan i nogle tilfælde have alvorlige bivirkninger eller risiko for afhængighed. Læger, som skriver recepter på medicin har ansvar for at sikre at retningslinjerne for behandlingen overholdes. Det gælder derfor, at nye recepter altid skal udstedes af den, der har ansvaret for behandlingen. 

Årskontrol

Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der afhængigt at sygdom og den ordinerede medicin tages blodprøver, blodtryk og evt. hjertekardiogram. Nogle dage senere vil du komme til en lægesamtale. 

Lær at takle angst og depression – Online kursus – Sundhed.dk 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/nyheder/meddelelser-psykiatrien/nyheder-fra-psykiatrien/internetpsykiatri/ 

http://internetpsykiatrien.dk/wm507341 

Spørgeskemaer 

Nedenfor finder du forskellige spørgeskemaer, som benyttes i forbindelse med udredning af fx ADHD, angst og depression. Det kan være en god idé at udskrive og udfylde skemaet før konsultation hos lægen.  

/Files/Files/Dokumenter/ASRS-skema_ ADHD-symptomcheckliste.pdf 

/Files/Files/Dokumenter/ASS-skema (angst-symptom-spørgeskema).pdf 

/Files/Files/Dokumenter/MDI – depressionsspørgeskema.pdf 

Øjenbetændelse (conjunctivitis) hos børn 

Betændelse i øjets bindehinde. Bindehinden dækker ‘det hvide’ af øjet og indersiden af øjenlåget. 

Vigtigt om øjenbetændelse

Børn med let-moderat øjenbetændelse, hvor barnet i øvrigt er upåvirket, ikke har stærkt pusflåd, ikke har lysskyhed og ikke har en påvirket almentilstand (dvs barnet kan fint lege), behøver umiddelbart ikke lægevurdering, ej heller antibiotika til øjnene, men blot rensning. Barnet må gerne modtages i daginstitutioner uden behandling. 

Om smitte 

Smitten overføres ved berøring og via genstande som håndklæder og legetøj. Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys. 

Om forebyggelse 

Øjenbetændelse forebygges med god hygiejne. Korrekt håndhygiejne er vigtig. Udfør håndhygiejne efter kontakt med væske fra øjnene. Generelt udføres håndhygiejne før man skal i gang med noget rent (fx før arbejde i køkkenet, borddækning eller udskæring af frugt), og efter man har rørt ved noget snavset. Man bør sikre sig, at øjenbetændelse ikke spredes via vaskeklude og håndklæder. 

Symptomer 

Øjenbetændelse dækker over både milde og svære medicinske tilstande. 

Milde tilstande 

Der er to former for meget milde tilstande af øjenbetændelse, der specielt opstår hos forkølede børn. 

Den første milde form ses som en mild øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (‘gule klatter’), mest udtalt efter søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder. Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution. 

Den anden milde form for øjenbetændelse skyldes nogle virus, der kun er lidt smitsomme. Symptomerne ved denne form for øjenbetændelse er ikke ret udtalte, og almentilstanden er ikke påvirket. Antibiotika har ingen virkning. Børn med denne form for øjnebetændelse må gerne komme i institution. 

Begge disse to former for øjenbetændelse er meget almindelige, og næsten alle børn oplever det. Hvis problemerne varer i mere end en uge, skal barnet ses af en læge, der skal tage stilling til videre behandling og forholdsregler. 

Svære tilstande 

I sjældne tilfælde kan der være tale om en sværere form for øjenbetændelse, der enten kan være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie og brænden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan være påvirket. 

Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og barnet må ikke komme i institution. Tilstanden kræver lægebehandling. 

Behandling 

Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning af øjnene for ikke at sprede smitten fra det ene øje til det andet. Man bør udføre håndhygiejne før og efter behandling af øjnene, i form af grundig håndvask og/eller hånddesinfektion. 

Et stykke vat vædes med lunkent vand for at fjerne pusset. Bevægelsen er indefra og ud. Man må ikke bruge det samme vat til begge øjne flere gange. 

Gule klatter i øjnene på grund af forkølelse og de lette virusinfektioner kræver ikke behandling, da de kun giver lette gener, og antibiotika er uvirksomt på disse virus. Oprensning af øjnene er tilstrækkeligt for at mindske symptomerne. 

Barnet bør ses af læge, hvis symptomerne ikke er svundet i løbet af en uge. 

De sværere øjenbetændelser kræver lægebehandling. Det er meget vigtigt at overholde behandlingen, da øjenbetændelsen ellers kommer igen. Ved denne form for øjenbetændelse tager den behandlende læge stilling til, hvornår barnet må komme i institution. 

Komme i institution 

Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i institutionen: 

 • hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd 
 • hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed 
 • hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. 

Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge og evt. henvises videre til øjenlæge. 

Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn, og symptomerne er forsvundet, må det komme i institution, selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid.