Henvisninger

Klik på boksene herunder for at læse om brug af medicin, receptpligtig medicin og bestilling af medicin

Du kan altid selv henvende dig til en fysioterapeut, hvis du ønsker behandling og vejledning. Som selvhenvender får du ikke tilskud fra sygesikringen. 
Såfremt du ønsker tilskud fra sygesikringen, da skal du have en lægehenvisning, dvs. vi finder det lægeligt begrundet, at du skal til fysioterapeut.  

Vi laver ikke henvisning til fysioterapi per telefon eller email. 
Du skal bestille tid til en konsultation, således at vi kan vurdere, om generne kan forsvinde ved simple øvelser og evt.  smertestillende/antiinflammatorisk medicin.
Vi skal selvfølgelig også udelukke, at der ligger mere alvorlige  sygdomme bag generne. 


Fysioterapeuter i nærheden af klinikken

Du kan kun få tilskud til psykologhjælp, hvis du har en henvisning fra din læge

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre 

 • trafik- og ulykkesofre 

 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer 

 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 

 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 

 • pårørende ved dødsfald 

 • personer, der har forsøgt selvmord 

 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 

 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 

 • personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år 

 • personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD. 

Aktuelt er der mulighed for at unge mellem 18-24 med diagnoserne angst eller depression kan få gratis psykologbehandling.  

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt. 

Lægehenvisning til behandling i henhold til henvisningsgruppe 1-8 skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening 

Vær opmærksom på, at mange private sundhedsforsikringer dækker hjælp til psykolog, hvis det er lægeligt velbegrundet og indiceret.

Kontaktoplysninger / telefonbog til Psykologer i Horsens 

Din læge kan vælge at viderehenvise dig til en privatpraktiserende speciallæge. Der er frit valg blandt speciallæger.

Der er fri adgang til øjenlæger og ørelæger, dvs. at der ikke kræves henvisning til disse speciallæger. Alle øvrige speciallæger kræver henvisning fra egen læge. Det er egen læges ansvar ud fra en lægefaglig vurdering at afgøre om behandlingen foreståes hos egen læge eller hos en anden speciallæge. 

Du vil ikke blive indkaldt fra speciallægen, og du skal således selv kontakte speciallægen for at bestille en tid hos denne.  

I nogle tilfælde dækker en privat sundhedsforsikring udredning og behandling hos speciallæge, giv din læge besked om at du når henvisningen skrives ønsker at benytte dig af din sundhedsforsikring. 

Det er speciallægen eller dennes stedfortræder som ud fra oplysningerne i henvisningen vurderer hvornår du tildeles en konsultationstid. Egen læge kan ikke blot skrive “Skal ses akut” eller lignende, for at du kan springe ventelisten over. Er du ikke tilfreds med den af speciallægen tildelte tid, så kontakt eventuelt speciallægen med henblik på en revurdering.

Du kan på sundhed.dk lede efter kontaktoplysninger på behandlere, herunder speciallæger.

Klikker du på  ovennævnte link, så kan du ude til højre se de forventede ventetider til de enkelte speciallæger.

Vedrørende henvisning til sygehusbehandling

Når egen læge har udstedt henvisning til behandling eller udredning på sygehus, vil du modtage en besked via din e-boks eller pr. brev inden for 2 uger efter du har været hos lægen. Såfremt du ikke har modtaget noget indkaldelsesbrev fra et sygehus inden for denne tidsfrist, så kontakt gerne vores sekretær i tidsrummet 9.00 – 12.00 på hverdage på telefon 32223001, og giv besked herom.

Befordring

I visse tilfælde har du ret til befordringsgodtgørelse eller hjælp til befordring til en undersøgelse eller behandling på sygehuset. Klik HER for at læse om kørsel til og fra læge/sygehus

Vælg et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg)

Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger. 
Hvis du gerne vil på et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling, du er henvist til. De vil så sørge for at sende din henvisning til det hospital, du har valgt.

Ret til hurtig udredning – Udredningsretten

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig, dvs. besluttet hvilken behandling, du skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom inden for 1 måned (30 dage), efter du er henvist. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 1 måned, skal det forsøge at få dig udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker. 
Hvis du i perioden indtil den 1. september 2015 er henvist til udredning på sygehus for en formodet psykiatrisk lidelse, er fristen 2 måneder.
For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.
Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at du skal gennemgå.

Behandlingsfrist

Er du henvist til behandling efter, at du er udredt, har du i nogle tilfælde ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde dig behandlingen inden for nogle bestemte frister.

Ventetid på offentlige hospitaler

På  www.venteinfo.dk  kan du se ventetiden på de offentlige hospitaler
Du kan kontakte Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Vælg et privathospital (udvidet frit sygehusvalg)

Hvis du ikke kan tilbydes behandling inden for de gældende frister, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital. Dette kaldes udvidet frit sygehusvalg. 
I pjecen Når du er henvist til sygehus kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder som patient. Du kan læse om din ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg HER